Lại nói về kinh Đại Thừa?

Hỏi: Những kinh điển Đại thừa đức Phật thường thuyết pháp trong định, hội chúng phần lớn là các Bồ tát tư tưởng; sau khi thuyết pháp xong các Bồ tát tư tưởng không còn nữa, không có Thanh Văn không có người thực tế. Vậy lấy đâu ra người nghe được kinh và kết tập kinh điển lại.
2 câu trả lời 2