Cho tam giác ABC cân đỉnh A nội tiếp đtron o .Các phân giác góc B, góc C cắt đtron lần lượt ở F, D C/m : EDAF là hình thoi?

4 câu trả lời 4