Thực tại phũ phàng nhưng đức tin vào năng lực siêu nhiên cũng là nhờ thờ phụng thánh thần phải không?

8 câu trả lời 8