Cho mình hỏi khi nào chủ thể nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình, thừa vốn khi nào thiếu vốn.?

3 câu trả lời 3