Bạn thường lấy điều gì so sánh với thế giới bên ngoài và cách nhìn lại mình với khả năng phản biện?

Là cách tốt nhất cho sự phát triển bản thân? Hay ý bạn là quy chế của sự thăng trầm thời đại mà chúng ta đã biết. Mình thì tự cố gắng hoàn thiện mình qua những danh ngôn. Mình tôn trọng điều ấy và nỗ lực học hỏi không ngừng.
5 câu trả lời 5