Chỉ muốn bị đòn 1 trận thật nặng cho đến chết luôn thôi?

có phải mình đáng bị như vậy
1 câu trả lời 1