Ưu và nhược của vận tải thủy?

Cho hỏi ưu điểm và nhược điểm của hình thức vận tải thủy là gì https://izifix.com/duong-song/hang-offer
4 câu trả lời 4