Muốn có chị để bị đòn?

muốn có chị, muốn bị chị đánh đòn thật mạnh vào mông
3 câu trả lời 3