Nhận định của bạn về sự văn minh?

4 câu trả lời 4