Mình muốn hỏi .cho tam giac ABC có AB=4cm gọi D thuộc AC sao cho AD=2cm DC=6cm biét góc ACB =20 độ tính góc ABD?

5 câu trả lời 5