Để bảo vệ vùng trời vùng biển và vùng đất liền . Nhà nước ta phải xây những lực lượng nào?

6 câu trả lời 6