Lịch sử lớp 10?

Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV theo các tiêu chí sau thời gian. Triều đại tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Diễn biến chính. Kết quả.
Nguyên nhân nào dẫn tới thắng lợi cuộc kháng chiến nguyên mông.
4 câu trả lời 4