Hòa tan hoàn toàn 25.12 gam hỗn hợp Mg, Al,Fe trpong dung dịch HCL dư thu được 13.44 lít khí H2 dktc và m gam muối. Giá trị m là?

1 câu trả lời 1