Viết chương trình tìm và in ra tất cả các số nguyên <1000 sao cho số này vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5.?

4 câu trả lời 4