Cho Hcl có thể tác dụng với các chất sau không, viết phương trình : Nacl,KMnO4,KBr,KOH?

Xin giải giúp dùm em
1 câu trả lời 1