1 ống dây dài 50cm diện tích tiết diện ngang của ống 10cm2 gồm 1000 vong dây.tính hệ số tự cảm của ống dây?

8 câu trả lời 8