Bài tập Toán!?

Cho HS y=x^2 (P) và HS y=x+2 (d)
a. Vẽ ĐT của 2HS trên cùng 1 hệ trục TĐ
b. Gọi A và B là giao điểm của (d) với (P). Tính S tam giác OAB?
3 câu trả lời 3