Viết chương trình in ra các ước của 1 số tự nhiên n được nhập từ bàn phim?

3 câu trả lời 3