Cho mình hỏi ở Việt Nam là 7 giờ sẽ tương đương với ở florida, Mỹ là bao nhiêu giờ?

5 câu trả lời 5