Mình muốn hỏi các bạn tại sao không ai thắc mắc gì hết vậy?

7 câu trả lời 7