Tại sao tôi đã xóa tập tin Touchpal_boomtext trên vivo y53 mà một lát sau lại tự phục hồi lại. Mong ad giải thích cho tôi?

Xóa đi tự phuc hồi lại
3 câu trả lời 3