Viết 1 đoạn hội thoại trong đó có sử dụng hàm ý từ chối?

5 câu trả lời 5