Có ai tin vào vòng lặp thời gian?

Khác với Dejavu, bạn có cảm giác mình đã từng làm qua rồi hay trải qua rồi. Vòng lặp thời gian là việc bạn cảm thấy tất cả mọi việc trở nên quá quen thuộc với bạn, và cảm giác giác này cứ thế kéo dài không có điểm dừng.
5 câu trả lời 5