Viêtw chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hìn tổng các số chẵn hoặc lẻ nhỏ hơn hoặc bằng N?

4 câu trả lời 4