Mn giúp e vs?

một người bị Cận thị có khoảng nhìn rõ là từ 12.5cm đén 50cm. Khi đeo kính sửa ( kính sát mắt, nhìn vật ở vô cực mak k phải điều tiết), người ấy nhìn vật cách mắt gần nhất bao nhiêu cm
4 câu trả lời 4