Thôc tơn có phải là ông chủ đầu tiên của Bấc không?

4 câu trả lời 4