Viết chương trình ghi một dãy số nguyên bất kì vào tệp baitap.TXT?

3 câu trả lời 3