Hãy lập trình tạo 1 tệp số nguyên chứa các số nguyên tố nhỏ hơn 10000 theo thứ tự tăng dần?

Giúpa em với
3 câu trả lời 3