Câu tục ngữ sau muốn cho chúng ta biết những điều kiện nảy mầm nào của hạt ?

câu tục ngữ sau muốn cho chúng ta biết những điều kiện nảy mầm nào của hạt ? em hãy nêu biện pháp và giải thích cơ sở của biện pháp kĩ thuật đó dựa vào hiểu biết vễ những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
tháng chạp là tháng chồng khoai
tháng giêng trồng đậu
tháng hai trồng cà
5 câu trả lời 5