Cho tam giác ABC vuông tại B. Trên AB lấy M, trên BC lấy N . chứng minh MN <BC?

3 câu trả lời 3