1+1=2, 2-1=1, 3x3=9, 1/999=0.001001001 máy tính CẦM TAY cho ra kết quả như thế nào?, xin giải thích một cách CƠ HỌC, tôi đã tìm google.?