Cho a,b>= 0 và a+B=2 tìm giá trị lớn nhất của p= (a^2 +1)(b^2+1)?

4 câu trả lời 4