Mọi người giúp với ạ. Gấp gấp?

Chương trình con chuyển các từ viết thường sang viết hoa. E viết thế nào đã đúng chưa ạ
Function chuyen_doi(st: string, i: byte): string;
Begin
For i:=1 to length(st) do st[i]:= upcase(st[i]);
Eng;
4 câu trả lời 4