Giúp mình rút gọn biểu thức lượng giác này (toán 10) mà không nhân chéo !!!1?

Sin2x + 2sin2x – cos2x = (-1) / 8
(sin bình x cộng 2 sin bình x cos bình x trừ cos bình x = trừ 1 phần 8)
1 câu trả lời 1