Cho mik hỏi hk2 chỉ tính điểm TB cả năm hay là chỉ tính điểm hk2 thôi?

7 câu trả lời 7