Cho mik bt thêm về "hố trắng" trong vũ trụ Xin cảm ơn ( cấm trloi khơi nha...?

4 câu trả lời 4