Mai em thi rồi mn ai biết Pascal cứu em với !!!?

Mai em thi rồi mn ai biết Pascal cứu em với !!!?
Hãy viết CT tính giai thừa và lũy thừa để tính đồng thời nhiều kết quả khác nhau. Đoạn chỗ 2 số, tìm max, min trong mảng ... với cách ứng dụng CT con .
3 câu trả lời 3