Buồn tình về thăm chốn xưa...lạ hoắc.?

Bớ những An Hoà - Sạc Lô - Như Phẫm - Vera - Thuỷ Kim - Diệt Tuyệt - Lê Công - Hân - Nắng Hạ - Leciel - Khả Ái....bla bla.... Còn sống 0?
héhé......
3 câu trả lời 3