Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn [-2017; 2017] để phương trình log(mx)=2log(x+1) có nghiệm duy nhất.?

4 câu trả lời 4