Cho PT: x^2 - ( m+1 )x + 2m - 2 =0 1. Giải PT khi m=2 2. Với giá trị nào của m thì PT đã cho có nghiệm.?

4 câu trả lời 4