Cho từng giọt na2co3 20% vao ống nghiệm chứa 10 giọt Fecl3 0,5M cho đến khi tạo tủa . chứng mjnh tủa là Fe(oh)3 va co khi co2 bay ra.?

4 câu trả lời 4