Giúp mình cách bấm máy tính casio fx-570 VN PLUS giải toán với?

Giải phương trình y bằng -x^3 cộng 3x^2 trừ 1 lấy nghiệm x1,x2
6 câu trả lời 6