Giúp mình cách bấm máy tính casio fx-570 VN PLUS giải toán với?

Bấm y bằng -x^3 cộng 3x^ 2 trừ 1 để xét đồng biến nghịch biến
7 câu trả lời 7