Mn ơi giúp mình câu này vs : suy nghĩ của ac về nhận định : thơ là tình yêu đã thành đối vs ước vọng chưa thành?

7 câu trả lời 7