Nhóm x tuyên người?

Tui addmin nhóm cần tuyển người nam and nữ thể loại vô nhóm
√ nam cu to từ 99 đến 2k4 (ưu tiên 2k1)
√ nữ từ 95 đến 2k trơ lên ( đẹp tốt)
75 câu trả lời 75