Đồng loạt cá ngữa bụng, do vùng nào cũng có nhà máy họat động, chính phủ làm việc giỏi ghê không?

7 câu trả lời 7