Cho tam giác ABC ( góc A =90°). Biết tanB = căn 2. Tính các tỉ số lượng giác của góc C?

8 câu trả lời 8