Quang học?

Thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm, vật sáng cao 2cm đặt vuông góc với trục chính qua thấu kính cho ảnh A'B'=4cm. tìm vị trí vật và ảnh
6 câu trả lời 6