Sao yahoo hỏi đáp không có nút trả lời vậy mọi người?

11 câu trả lời 11