Sao yahoo hỏi đáp không có nút trả lời vậy mọi người?

12 câu trả lời 12