Bài lớp 9 Hệ Thức Lượng Trg tg vuông cho tam giác ABC vuông tại A cho AH vuông góc với BC biết AH= căn ba và BC = 4 Tính AB,AC? giúp với ạ?

10 câu trả lời 10